top of page

Hur tar DU beslut under PRESS?

En återkommande tema under de cirka 15 åren som jag har arbetat med beteendeanalyser i ledar och medarbetarcoaching, är att man ofta inte riktigt vet hur man tar beslut och hur beslutsfattandet påverkas under stress. När vi sedan arbetar med analysen som underlag så blir utmaningar och styrkor tydliga för klienten och man kan ställa frågor utifrån ett faktabaserat underlag.


Om du är chef så är det enormt viktigt hur du tar beslut under press, men det är så klart också viktigt för säljare, kundtjänst, och ja, de allra flesta. För att utvecklas i ditt yrke, roll och som människa så är det en avgörande faktor. Det betyder ju inte att du är bra på att ta beslut under press, men om du inte vet hur du reagerar så kommer det att vara för sent när det inträffar.


Varför är det bra att kunna ta beslut under press tro?


Ja, att kunna fatta beslut under press är särskilt viktigt av flera skäl:

  1. Snabba respons på krissituationer: I krissituationer, såsom medicinska nödfall, naturkatastrofer eller finansiella kollapser, krävs snabba och effektiva beslut. Förmågan att agera snabbt kan rädda liv, minimera skador och begränsa negativa effekter.

  2. Minskad stress och ångest: Att vara skicklig i att fatta beslut under press minskar stress och ångest. Genom att ha strategier och verktyg för beslutsfattande kan man känna sig mer förberedd och mindre överväldigad i pressade situationer.

  3. Förbättrad prestanda under tryck: Förmågan att fatta beslut under press kan förbättra ens prestanda i olika sammanhang, såsom sport, arbete eller akademiska tester. Det gör det möjligt att hålla sig fokuserad och effektiv trots yttre påfrestningar.

  4. Ökad motståndskraft och anpassningsförmåga: Att kunna ta beslut under press ökar ens motståndskraft och anpassningsförmåga. Man blir bättre på att hantera oväntade förändringar och kan anpassa sig snabbt till nya omständigheter.

  5. Bibehållen kontroll och klarhet: Under pressade förhållanden kan det vara lätt att tappa kontroll och klarhet. Genom att ha en god beslutsförmåga kan man behålla kontrollen och fatta logiska, välgrundade beslut även under stress.

  6. Effektiv resursanvändning: När tiden är knapp och resurserna begränsade, är det viktigt att kunna fatta snabba beslut för att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. Detta är avgörande i många professionella och personliga sammanhang.

  7. Stärkt ledarskap och förtroende: Förmågan att fatta beslut under press är en nyckelkomponent i effektivt ledarskap. Det inspirerar förtroende och respekt från andra, vilket är viktigt för att leda team och organisationer genom utmanande tider.

  8. Minskade negativa konsekvenser: Snabba och välgrundade beslut kan minimera negativa konsekvenser. Till exempel, i en affärsmiljö kan snabba beslut förhindra finansiella förluster eller missade möjligheter.

  9. Balansering av emotionell påverkan: Pressade situationer kan ofta vara känslomässigt laddade. Att ha förmågan att fatta beslut under sådana omständigheter innebär att man kan balansera känslor och rationalitet, vilket leder till bättre beslut.

Sammanfattningsvis är förmågan att fatta beslut under press avgörande för att kunna hantera akuta situationer effektivt, minimera stress och negativa konsekvenser, och upprätthålla hög prestanda och kontroll. Det är en värdefull färdighet både i personliga och professionella sammanhang.


Och du kan boka en personanalys med återkoppling via mig. Eller bara ett samtal för att vi ska kunna reda ut hur du tar beslut, och hur du kan skapa en strategi för det. krister@post.com 0730 600 352

11 views

Recent Posts

See All
bottom of page